"สามัคคีนะ....คนไทย"

posted on 11 Mar 2010 10:18 by rachada-dp in outdoor

 

       ในช่วงสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างนี้ อยากจะฝากคำกล่าวของท่านพุทธทาสเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติคนไทยทั้งหลาย  

 

Photobucket

 

อย่าให้มันเข้าไปอยู่ในใจ


*เห็น  ก็เห็น  ได้ยิน  ก็ได้ยิน  รู้สึก  ก็รู้สึก


แต่อย่าให้มันเข้าไปอยู่ในใจท่าน(ยึดมั่นถือมั่น)


*อย่างที่ตรัสว่า........." พาหิยะ ! เห็น-สักว่าเห็น


ได้ยิน  -  สักว่าได้ยิน    รู้สึก  -  ก็สักว่ารู้สึก


ความตาย  (ทุกข์)  จักไม่มีแก่ท่าน."


*บัดนี้    อะไรๆ    มันก็แล่นเข้าไป


อยู่ในใจเสียหมด  ไม่ว่าขี้ฝุ่น  หรือเพชรพลอย


นะโว้ย!

 

Photobucket

ทิศทางประเทศไทยจะเป็นอย่างไร.....ขึ้นอยู่กับ (คุณ) คนไทยทุกคน

"รักกันไว้เถิด....."

 

ที่มา : พุทธทาสภิกขุ. ยาระงับสรรพโรค.  (กรุงเทพมหานคร: .เอส.อาร์.ปริ้นติ้ง จำกัด, 2546), หน้า 28.

เอื้อเฟื้อภาพโดย  www.buddhadasa.org

 

 

Comment

Comment:

Tweet

สาธุquestion

#1 By ทอม on 2010-03-12 10:54