Clip อภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ส.ดร.รัชดา ธนาดิเรก อภิปรายเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

 
 
 
 
 
ขอขอบคุณ
www.youtube.com
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet