เกี่ยวกับเจ้าของบล็อก

posted on 08 May 2008 02:07 by rachada-dp


ชื่อ-นามสกุล

: ผศ. ดร. รัชดา ธนาดิเรก

 

ประวัติการทำงาน 

2550-ปัจจุบัน : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร 

2554-ปัจจุบัน : รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 

กรรมาธิการสามัญ (อดีต)

-กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

-รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประชาชาติมุสลิม

-รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

-รองประธานคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาโครงการแท็กซี่เอื้ออาทร

กรรมาธิการวิสามัญ (อดีต)

-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่..) พ.ศ.

-กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

-ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. ....

-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....

-เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา พ.ศ...

-รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ.

-เลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชารวม3 ฉบับ

       -เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา JBC (ไทย-กัมพูชา)   

-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดหาและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.....

-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครพ.ศ. ....

-โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พ.ศ...

 

2541-2550 :    

- อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบวิชา

1) การจัดการการคลัง

2) สัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม กฎหมายและการปกครองไทย

3) การวางแผนและประเมินผล

- อาจารย์พิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

- อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- อาจารย์พิเศษหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับผิดชอบวิชาปริทัศน์สังคมไทย

 

ประวัติการศึกษา 

2543-2547 :     Ph.D. in International Business, Asian Institute of Technology, Thailand

Title of dissertation “Thai Corporate Governance System: Evidence from the Pre and Post

Financial Crisis Periods”

 

2540-2541 :     M.Acc. in International Accountancy and Financial Management, Glasgow University, UK

Title of dissertation "Bankruptcy Model for Thai Finance Corporations"

 

         2540:    Executive Summer Program at London School of Economics, UK

- Introduction to Strategic Thinking and Game Theory of Management

- Options, Futures, and Other Derivatives Instruments

 

2538-2539 :     MA. in Corporate Strategy and Governance, Nottingham University, UK

Title of dissertation “The Thai Corporate Governance”

 

2534-2538 :     BA. in Business Administration, International Student Degree Program  (ISDP),

.Mahidol University, Thailand

 

หลักสูตรเข้ารับการอบรม 

-หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 14) สถาบันพระปกเกล้า

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

-New Public Management Program, International Academy for Leadership, Friedrich Naumann Foundation, Germany

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

- Rachada Dhnadirek and John Tang (2003). ‘Corporate Governance Problems in Thailand: is Ownership Concentration the Cause?’, Asia Pacific Business Review, Vol. 10, No. 2, Winter

 

- Rachada Dhnadirek and John Tang (2003). ‘Corporate Governance: Director Ownership and Firm Performance Perspective?’, Asia Pacific Journal of Economics and Business, Vol. 7. No.2, December

 

- Rachada Dhnadirek (2547). ‘Corporate Governance: Theory and Practice’ Chulalongkorn Review,  October-December

 

- สุรีย์ กาญจนวงศ์, กมลทิพย์ คติการ, พรรณนิภา บูรภาชีพ, อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, สมศักดิ์ ส่งสัมพันธ์, ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย และคณะ (2547). ‘การวิจัยกรณีศึกษากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี’ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสหศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2547.

 

- รัชดา ธนาดิเรก, ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย และสมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2548). ‘การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์: ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิรูประบบราชการไทย’ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดำรงราชานุภาพ

 

- รัชดา ธนาดิเรก  (2548). ‘e-Governance เพื่อการพัฒนาระบบราชการ’ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดำรงราชานุภาพ ของกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 15 เดือน เมษายน -มิถุนายน.

 

 

งานที่ปรึกษาและวิจัย 

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2551)

 

- คณะผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard   ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2551)

 

- คณะผู้จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2551)

 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2548-2549)

 

- อนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุนและการรับประกันภัย สภาผู้แทนราษฎร

(พ.ศ. 2548-2549)

 

- อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตชลบุรี ศูนย์ธนบุรี และศูนย์ศรีนครินทร์

 

- ผู้วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงยุติธรรม เสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 

- ผู้วิจัยประเมินโครงการการประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard), สำนักงาน ก.พ. ปี 2548

 

- ผู้วิจัยโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด  (HR Scorecard) ปี 2549

 

- ผู้วิจัยโครงการประเมินผลการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมและจัดทำรายงานของ ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ 2549

 

- ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  (พ.ศ. 2548-2551)

 

-ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  (พ.ศ. 2548-2551)

 

- ที่ปรึกษาและวิทยากรการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2548-2551)

 

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ5 ปี (2550-2555) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ประจำปี 2549-2552

 

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ5 ปี (2549-2553) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

- ที่ปรึกษาในการเตรียมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสู่ศูนย์ประสานราชการแผ่นดิน

 

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ3 ปี (พ.ศ. 2548-2551) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 

- ที่ปรึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ5 ปี (2546-2550) สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

งานบรรยายให้แก่หน่วยงานภายนอก

- วิทยากรเสวนา HROD TALK ครั้งที่ 19 เรื่อง บรรษัทภิบาลเชิงสร้างสรรค์ Creative Corporate Governance (CCG) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

       - วิทยากรการประชุม Gate way to National Reconciliation ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

        - วิทยากรโครงการถ่ายทอดศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม

 

       - ผู้ดำเนินรายการ การสัมมนาเรื่อง “ตะวันออกกลาง: โอกาสในวิกฤติของประเทศไทย”จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประชาชาติมุสลิมในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

 

- ผู้ดำเนินรายการ โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กรณีศึกษาความสัมพันธ์ไทย-สหพันธรัฐมาเลเซีย” คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

 

         - วิทยากร การประชุมวิชาการเรื่อง “ประเทศไทยจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553” จัดโดย คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 

         - วิทยากรโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา กิจกรรมค่ายประชาธิปไตยสำหรับผู้นำเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

- วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านสาธารณะภัยและพัฒนาเมืองกระทรวงมหาดไทย

 

- หัวหน้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน: กำลังเสริมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน รุ่นที่ 1-3

 

- วิทยากรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  (Certified Management Consultant: CMC) ในหัวข้อ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน

 

- วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

- อาจารย์พิเศษหัวข้อ การกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีษะเกษ

 

- อาจารย์พิเศษวิชาการประเมินผลนโยบาย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

- วิทยากรหลักสูตร Leadership MBA for Executives ในหัวข้อ Strategic Alliance and Partnership จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

- วิทยากรหลักสูตรการเขียนแผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์ กรมการขนส่งทางบก

 

- วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาระบบราชการให้ทันยุคโลกาภิวัตน์ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

- วิทยากรหลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงาน  สำนักงานจังหวัดนครปฐม

 

- วิทยากรหลักสูตรการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และจริยธรรมในวิชาชีพราชการ 

     สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

- วิทยากรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ ในหัวข้อ การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

แก่ข้าราชการเวียดนามจัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

          

กิจกรรมด้านกีฬา 

            -เจ้าของสถิติว่ายน้ำระยะ 1,500 เมตร รุ่นอายุ 7 ปี

            -นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ

            -เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 และ 20